Hướng dẫn Import sản phẩm từ file Excel

Bước 1:

Download file import mẫu từ eTop. Download

Bước 2:

File import mẫu bạn download được ở trên sẽ có format như sau:

 Các cột cần lưu ý:

  • Cột Nhóm hàng: thể hiện nhóm hàng (category) của sản phẩm. Mỗi sản phẩm chỉ thuộc 1 nhóm hàng. Nhóm hàng có phân cấp cha-con, được thể hiện theo cú pháp: NHÓM CHA >> NHÓM CON
  • Cột Bộ sưu tập: thể hiện bộ sưu tập của sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể thuộc nhiều bộ sưu tập khác nhau, các bộ sưu tập ngăn cách nhau bới "|". Vd: Giày cao gót | Giày da | Gót nhọn
  • Sản phẩm có nhiều phiên bản sẽ được thể hiện bằng nhiều dòng có cùng Mã hàngTên hàng hoá nhưng khác Mã thuộc tính
  • Cột Thuộc tính: thể hiện danh sách các cặp <Tên thuộc tính>:<Giá trị thuộc tính> của 1 phiên bản sản phẩm, các cặp ngăn cách nhau bởi "|". Vd:   Màu sắc: Trắng | Size: 36
  • Cột Hình ảnh: nhận vào danh sách url hình ảnh sản phẩm, mỗi url cách nhau bởi ","

 

Bước 3:

Vào menu Cửa hàng của tôi, chọn Import

 

Bạn nhập tên nguồn hàng Vd: SHOP-01, sau đó chọn file excel đã chuẩn bị ở bước 2, click Import

Hệ thống sau đó sẽ tiến hành import sản phẩm, bạn vui lòng đợi đến khi hoàn tất quá trình. 

 

 


Bài viết liên quan