Hướng dẫn đăng ký tài khoản eTop.vn

Để đăng ký tài khoản eTop có 2 cách để đăng ký:

Cách 1:

      • Sau khi tải ETOP POS Chrome Extension bạn click vào extension, đăng ký tải khoản eTop ở hàng cuối cùng trong menu.

Cách 2:

Giao diện màn hình đăng nhập / đăng ký sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên.

Đăng ký tài khoản:

    • Click vào Đăng ký
    • Nhập các thông tin (Như trong hình): Họ tên đầy đủ, email, số điện thoại và mật khẩu.

 

Điều kiện đăng ký: Bắt buộc phải cung cấp đủ cả emailsố điện thoại.

Giới hạn tạo tài khoản: Không giới hạn số lượng tài khoản được tạo, nhưng mỗi số điện thoại và email không được trùng với tài khoản khác.


Bài viết liên quan